Algemene voorwaarden The New Chapter 

Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten- en transacties van Jolo Fashion BV verder te noemen: The New Chapter. 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van The New Chapter: 

  1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The New Chapter en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen The New Chapter en de koper, hierna te noemen de “Klant”.  

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de Klant zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  

1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de Algemene Voorwaarden via de website van The New Chapter aan de Klant ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Klant deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite van The New Chapter, heeft aanvaard.  

  1. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van The New Chapter zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en/of diensten en met het recht van The New Chapter om het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. The New Chapter heeft het recht bestellingen te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is. 

2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Als The New Chapter gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Het kan echter voorkomen dat er kleur- ,type- tekst- en/of prijswijzigingen zijn die afwijken van de werkelijkheid. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The New Chapter niet.  

2.4 De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van The New Chapter. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The New Chapter eveneens langs elektronische weg onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  

2.5 Klant en The New Chapter komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van The New Chapter gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 

  1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. 

3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de Klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de Klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 

3.3 De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra Klant een artikel plaatst in het winkelwagentje. 

3.4 The New Chapter is niet gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.